Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

ik-bak-er-weer-wat-van

Privacy is de aanspraak, van individuen of groepen of instellingen, zelf uit te maken wanneer, hoe en tot welke hoogte informatie over hen wordt medegedeeld aan anderen.

Ambulante begeleiding brengt met zich mee dat we veel van de zorgvragers en voor hen belangrijke mensen en instanties willen weten en registreren. Van telefoonnummer tot verzekering, van burgerlijke staat tot inkomen, van opleiding tot gezondheid, alles kan relevant zijn voor de begeleiding. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt.

Gegevens tijdens de begeleiding

Bij aanvang van de begeleiding machtigt u Stichting GoedGeregeld middels het toestemmingsformulier om informatie over u te verstrekken aan derden in het belang van de begeleiding. Wat dit precies inhoud wordt hieronder uitgelegd. U kunt het volledige privacy reglement bij uw begeleider opvragen.

Waarom gegevens registreren?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een goed begeleidingstraject te kunnen uitvoeren. De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u hiervoor toestemming, zowel mondeling als schriftelijk heeft gegeven. We registreren gegevens, die veelal door uzelf worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die we lopende het traject met u verzamelen. Als we een dossier over u van een andere organisatie krijgen (bijvoorbeeld van een uitkeringsinstantie) vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met inachtneming van alles wat in deze wet wordt bepaald.

Hoe worden gegevens bewaard?

Uw gegevens worden deels op schrift bewaard in een dossier en deels digitaal. Als u wilt, zullen we laten zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast.

Hoe wordt het toestemmingsformulier gebruikt?

Het toestemmingsformulier wordt u door uw ambulant begeleider of de intaker in drievoud aangeboden. Zo nodig wordt hierover uitleg gegeven. Dit formulier, waarvan u een afschrift krijgt, is bedoeld om de medewerkers van Stichting GoedGeregeld toestemming te geven om informatie over u of van u te mogen geven in het kader van de begeleiding. Dit formulier wordt in ons digitale dossier en in onze persoonsgegevens map bewaard. Het ondertekenen van dit formulier betekent voor u dat wij uw gegevens kunnen gebruiken voor het opvragen van gegevens bij de huisarts, in het OGGZ overleg of om anderen op de hoogte te houden van de voorgang van de begeleiding. Echter enkel in het kader van de begeleiding. Een en ander gebeurt zo veel mogelijk in uw aanwezigheid of na overleg met u.

Geheimhouding

Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. We verstrekken geen informatie over u aan derden tenzij dit in het belang van de begeleiding is of na overleg met u.

Gegevens weer verwijderen

Als u niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt uw dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal 5 jaar bewaard. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.